Begrotingsresultaat 2020 t/m 2023

Resultaat begroting

De Kadernota 2019 vormt de basis voor de begroting 2020. Het budgetten in de jaarschijf 2020 uit de Kadernota zijn gewijzigd door onder andere raadsbesluiten in de maand juli en door een aantal autonome aanpassingen. Het begrotingsresultaat (het saldo van 2020) wijkt daardoor iets af van de Kadernota. In Bijlage Toelichting mutaties na Kadernota 2019 is dat toegelicht.
Het financiële beeld van de Begroting 2020 is nu als volgt:

-=nadeel, bedragen x 1.000 euro

2020

2021

2022

2023

begrotingsresultaat (in administratie)

2.095

999

780

517

septembercirculaire 2019 (in eerste begrotingswijziging)

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

begrotingsresultaat

2.095

999

780

517

Zoals het er nu naar uitziet (de uitkomsten van de septembercirculaire 2019 zijn nog niet bekend), is de begroting reëel en structureel sluitend. Dat is echter zonder de ambities/ruimtevragers die bij de Kadernota zijn vastgesteld. En alle ambities zijn belangrijk en worden dus uitgevoerd. Het financiële beeld wordt dan als volgt:

-=nadeel, bedragen x 1.000 euro

2020

2021

2022

2023

begrotingsresultaat (na septembercirculaire)

2.095

999

780

517

ambities/ruimtevragers

-1.589

-1.700

-2.010

-2.068

begrotingsresultaat

506

-701

-1.230

-1.551

Bestuursopdracht begrotingstekort 2021-2023

Als rekening wordt gehouden met alle ambities/ruimtevragers, is er in de meerjarenraming een tekort, terwijl 2020 wel positief sluit. Een niet sluitend meerjarenperspectief is ongewenst, hoewel niet verboden. In de wet staat dat de begroting reëel en structureel sluitend moet zijn. Er staat in diezelfde wet dat hier van kan worden afgeweken, als aannemelijk gemaakt kan worden dat het reële en structurele evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand gebracht zal worden.
Dat is wat wij nastreven en daarom is een bestuursopdracht begrotingstekort 2021-2023 gemaakt. De opdracht daarvan is:
Per ambitie/thema wordt het volgende uitgewerkt:

 1. Bestaand beleid:
  1. Geef inzicht in de beleidsvelden, producten, investeringen, programma’s en projecten die onder het thema vallen, inclusief de daarbij behorende budgetten (2020-2023).
  2. Leg concrete keuzes en maatregelen voor om bestaande activiteiten binnen het thema anders, innovatiever, slimmer uit te voeren, te verminderen, te faseren in tijd of te beëindigen.
  3. Breng per keuze de maatschappelijke impact, effecten en mogelijke risico’s in beeld.
  4. Geef per keuze de financiële opbrengst aan voor de periode 2020-2023, rekening houdend met eventuele investeringen en transitiekosten die daaraan voorafgaan.
 2. Ambities (ruimtevragers):
  1. Geef inzicht in de ruimtevragers die onder het thema vallen, inclusief de daarbij behorende financiële omvang (2020-2023).
  2. Leg concrete keuzes voor om de ruimtevragers binnen het thema anders, innovatiever, slimmer uit te voeren, te faseren in tijd of keuzes te maken in kwaliteit.
  3. Breng per keuze de maatschappelijke impact, effecten en risico’s in beeld.
  4. Geef per keuze de financiële opbrengst aan voor de periode 2020-2023, rekening houdend met eventuele investeringen en transitiekosten die daaraan voorafgaan.

Over de uitkomst van deze bestuursopdracht rapporteren wij in de Kadernota 2020.